Sigara Bağımlılığında Yeni Dönem

Mesaj Sayısı: 2
24 Nisan 2021 - 00:12

Sigara hayat?m?za, tütünün keyif verici bir madde olarak kullan?lmas?yla girmi?, sinema ve dizilerde aktörlerin keyifli iken sigara yakt???, üzüntülüyken sigara yakt??? sahneler ile peki?tirilmi?, ?imdilerde ise yaratm?? oldu?u tahribat?n ne derece büyük oldu?u bilinmesine ra?men halen daha milyonlarca insan?n ba??ml?s? oldu?u bir zararl? üründür.

Bir çok ki?inin sigaraya ba?lama nedenleri benzerlik gösterse de, ergenlik ça??nda ba?lanan özenti yoluyla sigara kullan?m?, henüz daha geli?im a?amas?nda iken insan vücuduna çok büyük zararlar vermektedir. Bugün tüm dünyay? sarsan covid 19 pandemisinin yaratm?? oldu?u tahribat incelendi?inde sigara içen ki?ilerin covid 19 salg?n?n dan çok daha fazla ve ?iddetli bir ?ekilde etkilendi?i görülmektedir.

Sigara hem sa?l???m?z?, hem de maddi varl???m?z? tehdit eden en sinsi dü?manlardan birisidir. Bu kadar zararl? bir ürünün insan sa?l???ndan uzakla?t?r?lmas? için elbet bir çok kampanya ve tedavi yöntemi geli?tirilmekte ve uygulanmaktad?r. Ufak bir ara?t?rma yapt???n?zda göreceksiniz ki sigaray? b?rakmak için çe?itli yöntemler bulunmaktad?r. Bunlardan kimisi sigara b?rakt?rma merkezlerinde verilen haplar, sonra sigara b?rakma terapileri ve son zamanlar?n en popüler sigara b?rakma yöntemi ise biorezonans terapisidir.

Uzun y?llar sigara b?rakanlarda elbet bir korku ve endi?e durumu söz konusudur. Çünkü zaman?nda denemi? ama ba?ar?l? olamam??lard?r. Yada sigaray? b?rakt?ktan sonra ya?ad?klar? gerginlik, ba? a?r?s? ve yoksunluk belirtileri onlar? sigaray? b?rakma konusunda çekingen yapmaktad?r.

Biorezonans terapisi yöntemi ile sigara b?rakma tedavisinde ise dan??anlar 1 saatlik bir biorezonans terapisi ile huzur verici müzik e?li?inde sadece uzanarak terapi olmaktad?rlar. Hiç bir yan etkisi olmayan ve tamamen insana huzur veren bu yöntem sonras?nda hiç sigara içmemi? gibi bir yap?ya bürünüyorsunuz. 

Sigaradan acilen kurtulmak istiyorsan?z Bursa sigara birakma merkezimize sizleri de bekliyoruz. Biorezonans terapisi ile sigara b?rakma seans?na ek olarak aromaterapi ve fitoterapi uygulamalar? ile sigara b?rakan dan??anlar çok daha huzurlu bir ?ekilde sigara b?rakmaktalar. 

Siz de bu mutlu ki?ilerden olmak istiyorsan?z bize hemen ula??n. HIZLI CEVAP

Cevap yazmak için Giriş Yap yada Kayıt Ol